Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

A Magyar Galamb-és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége(a továbbiakban szövetség) alapszabálya (II. fejezet 12.rész),valamint szervezeti és működési szabályzata (I. rész VIII. fejezet,2. pont) a szövetség szakosztályain belül lehetőséget biztosít fajtaklubok szervezésére,működtetésére.
A szövetség jelen szabályzatban az egységes működés biztosítása céljából a fajtaklubok tevékenységét következők szerint szabályozza.
A fajtaklub célja: A szakszerű és magas szintű tenyésztői munka közösségi feltételeinek megteremtése, az azonos fajú, fajtájú vagy azonos fajtacsoportba tartozó kisállatok egységes szempontok szerinti tenyésztésének elősegítése.
 
A fajtaklub működési szabályzatának felépítése:
 
 • A fajtaklub alapítása.
 • A fajtaklub működése.
 • A vezetők feladatköre.
 • Tagfelvétel, tagnyilvántartás.
 • A tagok jogai.
 • A tagok kötelességei.
 • A tagsági viszony megszűnése.
 • A fajtaklub pénzkezelése és költségvetése.
 • A fajtaklubok kapcsolattartása.
 • A bírálói feladatok.
 • Záró rendelkezések.
 
I. Fajtaklub alapítása
 
A szövetség tagegyesületei azon tagjai,akik azonos fajtájú vagy fajtacsoportba tartozó kisállatokat tenyésztenek ( 10 fő minimális létszám esetén ) a szövetség illetékes szakosztályán keresztül a szövetség szakmai alelnökétől hozzájárulást kell kérni fajtaklubjuk megalapításához.
Szakmai alelnök hozzájárulása alapján lehet meghirdetni az érdekeltek meghívásával a fajtaklub alakuló ülését, melyre a szövetség küldöttjét és az illetékes szövetségi szakosztály vezetőségének képviselőjét meg kell hívni. Az alakuló gyűlésen kell megválasztani a fajtaklub tisztségviselőit ( elnök,titkár,pénztáros,szakelőadó,vezetőségi tagok ), indokolt esetben a területi felelősöket is.
A fajtaklub vezetésére olyan tenyésztőket kell választani,akik tenyésztői munkájuk,emberi magatartásuk és rátermettségük alapján a fajtaklub tagságának bizalmát élvezik és a vezetésre alkalmasak. A megválasztáshoz a jelenlévők szavazatának egyszerű többsége szükséges.
A fajtaklub alakuló ülésének jegyzőkönyvét az alapító tagok által aláírt jelenléti ívvel együtt meg kell küldeni az illetékes szövetségi szakosztálynak.
A megalakulást a szövetség vezetősége visszaigazolással veszi tudomásul. A megalakult fajtaklub ezt követően kezdheti meg tevékenységét.
MGKSZ keretein belül azonos fajták tenyésztőiből csak egy fajtaklub alakulhat.
 
 
II.   A fajtaklub működése
 
A fajtaklub szakmai irányítását a szövetség illetékes szakosztályán keresztül végzi. Működési tevékenysége az alakuló gyűlésen meghatározott fajtájú kisállatok tenyésztésének fajtaleírás ( standard ) szerinti irányítását szolgálja.
A klubtagok fő feladata kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkező kisállatok tenyésztése és szakszerű tenyésztési információk továbbadása, közzététele. Szükséges tagsági összejövetelek, szakmai előadások tartása, valamint tanulmányi utak (dúclátogatások), klubkiállítások stb. szervezése illetve rendezése. A felmerülő, de a fajtaklubon belül meg nem oldható szakmai (tenyésztési) problémák megoldását, bejelentés esetén az országos szakosztály támogatja.
A fajtaklub munkáját a klubtagok által 3 évre választott tisztségviselők és vezetőségi tagok, 3-7 főből álló vezetőség irányítja.
A fajtaklub a tenyésztők szakmai jellegű, a klub nevét adó kisállat tenyésztésével kapcsolatos feladatok, problémák megoldásával foglalkozik. A vezetőség a klub szakelőadójának közreműködésével szakmai tanácsadást, előadásokat szervez a következő témákban:
·        A fajtaazonosság biztosítását szolgáló tenyésztési feladatok.
·        Tartástechnológia, elhelyezési megoldások.
·        Tenyésztése, takarmányozási módszerek.
·        Állategészségügyi ismeretek terjesztése, állatgyógyászati készítmények és alkalmazásuk ismertetése.
·        Kiállítás előkészítés, versenyzés.
 
 
A fajtaklub legmagasabb fóruma a klub gyűlése. Klubgyűlést évenként köztelezően egyszer, de a tagság legalább 1/3-ának kérése alapján ismételten is meg kell rendezni. A klubgyűlésen hozott határozatok a fajtaklub híradójában vagy a szövetség lapjában közölhetők. A fajtaklub vezetősége a klubgyűlésen minden évben köteles a következő évre programozott munkatervet és a munkaterv anyagi hátterét biztosító költségvetést készíteni. A munkatervet és a költségvetést a klubgyűlés hagyja jóvá. A klubgyűlés határozatait a klub tagjai egyszerű többséggel és nyílt szavazással hozzák:Személyi kérdésekben a szavazás titkosan történik.
 
 
III. A vezetők feladatköre
 
Fajtaklub elnök
A fajtaklub elnökét a klub tagjai választják, aki felel a klub működéséért. Az országos szakosztály ülésein képviseli a fajtaklub érdekeit, szavazati jogával elősegíti a szakosztály és a fajtaklub eredményes működését. Az illetékes szakosztályi szakelőadóval egyeztetve irányítja a klubtagság tevékenységét. Szakmai kérdésekben a klubtagok által kialakított és a szakelőadó által javasolt álláspontot a szövetségének az országos szakosztályon kersztül előterjeszti.
Munkájának eredményesebbé tétele céljából a klubtagok bevonásával az újszerű problémák megoldására a szakelőadó vezetésével „szakmai bizottságot” hoznak létre. Az MGKSZ közgyűlésén tanácskozási joggal vesz részt.
Fajtaklub tikár
Nyilvántartja a klub tagjait. Kapcsolatot tart a szövetség szakosztályaival, más fajtaklubokkal és a fajtaklub munkájának eredményességét elősegítő egyéb szervezetekkel. Szükség szerint   ( akadályoztatás esetén ) az elnök feladatait is elvégzi. Feladatának ellátásában akadályoztatás esetén a szakelőadó illetve a pénztáros helyettesíti.
Pénztáros
A klubtagok által a fajtaklub gyűlésén meghatározott működési hozzájárulást, az esetleges adományt vagy adományokat pénzátvételi bizonylat ellenében átveszi, azt kezeli. A fajtaklub pénzforgalmát pénztárkönyvben rögzíti. A klubvezetőséggel együtt a pénzvagyonért anyagilag felelős. Mivel a bevételek önkéntes hozzájárulásból és adományokból állnak, a szövetség csak szabálytalanság jelzése esetén ellenőrzi a pénztárkönyvet. Kifizetést csak az elnök, meg a titkár hozzájárulása és aláírása alapján teljesíthet.
Szakelőadó
A fajtaklub szakmai vezetője, aki a klubtagság által tenyésztett kisállatok fajtaleírás szerinti tartásával, illetve a fejlődést mutató tenyésztési eredmények ismertetésével és véleményezésével tartja a kapcsolatot a klub és a szövetség standard bizottsága között.
Feladata ( honi fajta esetében ) a fajtaleírás érvényének biztosítása azáltal, hogy a fajtán belüli pozitív változásokat az országos szakosztálynak időben jelzi. Módosító javaslatait a klubelnökkel együtt az országos szakosztályon keresztül juttatja el a standard bizottsághoz. A tenyésztési időszak alatt a lehetőségek szerint szervezi és vezeti a dúclátogatásokat, a tapasztalatcseréket. Kiállítási szezonban szervezi az országos rendezvényeken való szereplést. A fajta jövőjét meghatározó, szakszerű bírálat biztosítására a Bíráló Testületnek javaslatot tesz a bíráló személyeket illetően. A klubtagság által tenyésztett kisállat fajtatisztaságának megóvásáért az elnökkel egyetemlegesen felelős. Kötelessége a szakszerűtlen, fajtarontó keresztezési beavatkozások megakadályozása. A tenyésztésre vonatkozó, mindenkori szakmai tanácsadás.
Vezetőségi tagok ( területi vezetők )
Döntési szavazati joggal vesznek részt a vezetőségi üléseken. Számukat a klub nagyságától függően kell kialakítani! Amennyiben a fajtaklub létszáma és területi szétszórtsága szükségessé teszi, úgy a fajtaklub gyűlésen területi vezetőségi tagok is választhatók. Feladatuk, hogy munkájukkal az adott területen a klubtagság érdekeit képviseljék. Ténykedésüket a klub elnökének jelentik, illetve végzett munkájukról a klubgyűléseken kötelesek beszámolni.
 
IV. Tagfelvétel, tagnyilvántartás
 
A fajtaklub tagja csak az a tenyésztő lehet, aki az MGKSZ ( szövetség ) valamelyik tagegyesületének rendes tagja. Felvételét a fajtaklubba a fajtaklub alakuló ülésén belépési nyilatkozat kitöltésével, később a nyilatkozatnak a fajtaklub titkárhoz történő eljuttatásával kérheti. A felvételről a klubtitkár előterjesztése alapján egyszerű többségi szavazással az évi rendes klubgyűlésen a klubtagság dönt. A felvett új tagot ezt követően a titkár, nyilvántartásba veszi.
A tagnyilvántartás a tenyésztők következő adatait tartalmazza:
 • Szövetségi törzsszám( padlásszám ).
 • Név.
 • Lakcím.
 • A klubtag egyesületének neve, nyilvántartási száma, címe.
 • Az elért tenyésztői minősítés.
 • Bíráló esetén besorolásának kategóriája.
 • Az általa tenyésztett állatfaj ( fajok ) , fajta illetve fajták.
 
V. A tagok jogai
Minden nyilvántartott klubtag részt vehet a klub összejövetelein, rendezvényein:
·        Az összejöveteleken felszólalhat.
·        Választások esetén gyakorolhatja választói jogát és maga is megválaszthatóa fajtaklub bármely vezetői tisztségére.
·        Részt vehet a fajtaklub által rendezett fajtaklub kiállításon, a szövetség valamint a tagegyesületek kiállításain, megbízás esetén a fajtaklub tagjaként képviselheti klubját.
·        Klubtagsági jogait csak az esedékes évi működési hozzájárulás megfizetése és a tagsági viszony fennállása esetén gyakorolhatja.
 
VI. A tagok kötelességei
Minden tag köteles emberi és tenyésztői tevékenységével pozitívan hozzájárulni a fajtaklub céljainak megvalósításához,
 • Elfogadni és megtartani a szövetség és a fajtaklub szabályzatát.
 • Az általa tenyésztett kisállat legszebbnek és legjobbnak tartott egyedeit a fajtaklub. kiállításon anyagi lehetőségei szerint minél nagyobb számban bemutatni.
 • A szövetség által rendezett országos kisállat kiállításon a fajtaklubot a klubgyűlés megbízása alapján kisállatainak kiállításával képviselni.
 • A működési hozzájárulási díjat időben megfizetni, melynek határideje tárgyév január 31.-e.
 
A belépő klubtag felvételekor köteles a működési hozzájárulást megfizetni.
A fajtaklubtagok kötelessége, hogy az egyesületekben is eleget tegyenek az érvényes szabályzatnak és a tagdíjfizetési kötelezettségnek.
 
VII. A tagsági viszony megszűnése
 • Kilépés-írásbeli nyilatkozattal.
 • Kizárás-a klub közgyűlésen hozott fegyelmi határozat alapján.
 • Törlés-kötelezettségmulasztás miatt vagy klubgyűlési határozat alapján.
 • Elhalálozás.
 • A fajtaklub megszűnése.
 
VIII. A fajtaklub pénzkezelése és költségvetése
A fajtaklub, nem lévén önálló jogi személy, tagdíjat nem szed. A klub működése folyamán azonban különféle költségek merülnek fel, melyek fedezetéül a tagok működési hozzájárulási díjat fizetnek. Ennek összegét az alakuló gyűlés, majd az évenkénti klubgyűlés határozza meg. A megállapított összeget a fajtaklub minden tagja köteles a megadott határidőig a klub pénztárosának befizetni.
Egy tenyésztő több fajtaklubnak is tagja lehet, de ilyen esetben köteles a vonatkozó szabályok szerint valamennyi klubban működési hozzájárulási díjat fizetni. A fajtaklub pénztárosa a bevételt és a kiadást pénztárbevételi, illetve pénztárkiadási bizonylaton köteles bevételezni, illetve kiadni. A pénzmozgást pénztárkönyvben kell összesíteni, melynek eredményét az éves fajtaklub gyűlésen a tagsággal ismertetni kell. A pénztáros az éves munkaterv pénzügyi fedezetnének biztosítására, a klub vezetőségével együttműködve, éves pénzügyi tervet terjeszt a tagság elé, melyben a következő évi működési hozzájárulási díj is megállapításra kerül.
 
IX. A fajtaklubok kapcsolattartása
A fajtaklubok a szövetség illetékes szakosztályainak legfontosabb szakmai alkotóelemei. Emiatt elengedhetetlenül fontos a szakosztály és fajtaklubok állandó kapcsolattartása a vezetőségen keresztül a szakosztályi értekezleteken, valamint a fajtaklub gyűléseken való, kölcsönös meghívás alapján történő részvétellel. A fajtaklub kapcsolatot teremthet külföldi fajtaklubokkal, igényelheti a szövetség szakmai, erkölcsi, anyagi és jogi támogatását. Megkülönböztetett figyelmet kell szentelnie a magyar kitenyésztésű kisállatfajták külföldi fajtaklubjaival és azok tagjaival való kapcsolatteremtésre és annak fenntartására. A fajtaklubnak a tagság tenyésztői munkája alapján iránymutató szerepet kell betöltenie a magyar kitenyésztésű és nemzetközileg elismert kisállatfajták fajtaleírásainak ( standard ) szem előtt tartásával és a genetikailag megalapozott, melyes tenyészirány széles körű elterjesztésével.
 
X. Bírálói feladatok
A fajtaklub a klubtagság által tenyésztett kisállatfajta szakszerű kiállítási bírálatának biztosítására az illetékes szakosztályon keresztül kérheti bírálóinak a saját szakterületen történő továbbképzését. A klub a bírálói továbbképzésben eredményesen részt vevő bírálókat a Bíráló Testülethez benyújtott igény alapján kérheti fel az adott fajta szakszerű minősítésére.
 
XI. Záró rendelkezések

Ezt a szabályzatot az    MGKSZ elnöksége 2004. október 16-i ülésén tárgyalta és a 41/2004. számú határozatával elfogadta.

 

 

Fajtaklub kiállítás rendezésének feltételei
 
Azon MGKSZ tagegyesületeknek, akik fajtaklubunk kiállítását kívánják megrendezni a következő feltételeknek kell megfelelniük. Kellő számú minimum 40 x 40-es egysoros ketrec, az állatok etetése, itatása a rendezőket terheli mind személyi és anyagi feltételként.

A katalógusba sorolást  fajtaklubunk vezetése oldja meg. A rendezőknek eredmény katalógust kell biztosítani a kiállítók számára. A kiállított állatok bírálatáról fajtaklubunk gondoskodik a hatályos szabályok szerint. A bírálók egyszeri étkezéséről (ebéd) a rendezők gondoskodnak. A díjazást fajtaklubunk oldja meg saját vagyonából és a hatályos szabályok szerint.A kiállított egyedek nevezési díjából 50-50 %-ban a rendezők és a fajtaklub részesedik, melyet a fajtaklub gyűjt össze majd a rendezőknek.A fent említett összeget egy összegben a kiállítás ideje alatt a gazdasági vezetők jelenlétében ad át.Továbbá a rendezőknek ajánlattal kell rendelkezniük megfelelő minőségű-és mennyiségű szállás és étkezési lehetőséggel, valamint helyet kell biztosítaniuk klubgyűlésünk megrendezésére.

 

Díjazás

A kiállított egyedek 10 % -a kerül díjazásra. Amely díjak megnevezése sorendben értékük és kiadott címük is egymás alá van rendelve:
Fajtagyőztes tyúk
Fajtagyőztes kakas
Legszebb öreg vagy fiatal tyúk
Legszebb öreg vagy fiatal kakas
A többi pedig klubdíj címen kerül kiadásra melyeket a mindenkori bíráló (k) osztanak ki a szakelőadó véleményezésével.
Legszebb öreg vagy fiatal: A fajtagyőztes utáni – melletti legjobb ellentétes korú egyed.
Továbbá tenyésztői verseny: Minden nevező egy csapattal vehet részt,a csapatnak saját tenyésztésűnek kell lenni,igazolása gyűrűigazoló lappal vagy interneten.
A csapat 5 egyedből tevődik össze színük, nemük, koruk nincs meghatározva.Díjazásuk csapat I. II. III. hely tárgyjutalom valamint az első hellyel egy nagyobb értékű dísztárgy mely végleges tulajdonosa az a tenyésztő lesz aki egymás után három ízben elnyeri az őrzését. A nyertest terheli minden évben az évszámmal a nevének a feltüntetése.
 

Tagfelvétel

A chabo fajtaklub tagja az a személy lehet,aki tagja a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők országos szövetségének (MGKSZ) ez által valamelyik tagegyesületnek.
Továbbá felvételre abban az esetben esélyes  ha bármelyik jelentkezési forma után a fajtaklub hivatalos rendezvényén (gyűlés) személyesen megjelenik.
A fajtaklub esélyt ad már az ominózus kiállításon való, a tagsággal egyenértékű kiállítási joggal rendelkező részvételre.